ഡിജിറ്റൽ പേമെന്റ് സംവിധാനം ഇ റുപ്പി (e-R-UPI) പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിച്ചു.

ഡിജിറ്റൽ പണമിടപാടിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഡിജിറ്റൽ പേമെന്റ് സംവിധാനം ഇ റുപ്പി (e-R-UPI) പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിച്ചു. ഡിപ്പാർട്‌മെന്റ് ഒഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ

Read more

പ്രവാസഭൂമി – ലോക മലയാളികളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന ചാലകശക്തി

ലോകം മുഴുവന്‍ വളര്‍ന്നു പന്തലിച്ചുകിടക്കുന്ന കൊച്ചുകേരളം….. സംസ്ഥാന-രാജ്യാതിര്‍ത്തികള്‍ കടന്ന് വിശ്വപൌരരായി വളര്‍ന്ന മലയാളികള്‍…… ഇത് ലോകത്ത് മലയാളികള്‍ക്കു മാത്രം അവകാശപ്പെട്ട വിശേഷണം. അവന്‍ എത്തിചേര്‍ന്ന ‘പ്രവാസഭൂമി’കളില്‍ ആധിപത്യം

Read more