സ്വപ്ന നായകൻ ശശികപൂര്‍ ഓർമയായ് ..!!

സ്വപ്ന നായകൻ ശശികപൂര്‍ ഓർമയായി ഒരു കാലഘട്ടം ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ മാത്രമല്ല ലോക സിനിമാ ലോകം തന്നെ സൂക്ഷ്മമായ നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നാ അത്ഭുത പ്രതിഭാസം തന്നെയായിരുന്നു ശശികപൂര്‍ പൃഥ്വീരാജ്

Read more

Pravasabhumi Facebook

SuperWebTricks Loading...