രാജ്യത്തെയല്ലാതെ അഫ്സൽ ഗുരുവിനെയോ സല്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്?…ഉപരാഷ്ട്രപതി.

അമ്മയെ വന്ദിക്കണോ ? അഫ്‌സല്‍ ഗുരുവിനെ വന്ദിക്കണോ ? രാജ്യത്തെയല്ലാതെ അഫ്സൽ ഗുരുവിനെയോ സല്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്?…ഉപരാഷ്ട്രപതി. ന്യൂഡൽഹി∙ ദേശീയ ഗീതമായ ‘വന്ദേമാതരം’ പാടുന്നതു സംബന്ധിച്ച വിവാദത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന്

Read more

Pravasabhumi Facebook

SuperWebTricks Loading...