വൃദ്ധന്മാരുടെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ… അഥവ, പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിലെ വാര്‍ദ്ധക്യ പുരാണം

അറബി കഥയിലെ കടല്‍കിഴവനേ പോലെ അധികാര കസേരയില്‍ കയറിയിരുന്നാല്‍ പിന്നെ ആ കസേര മറ്റുള്ളവര്‍ക്കായി ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുക പ്രയാസം. അതിന് ഒന്നാന്തരം തെളിവാണ് സിപിഐഎമ്മിന്റെ പുതുതായി തിരഞ്ഞെടുത്ത

Read more

Pravasabhumi Facebook

SuperWebTricks Loading...