കശാപ്പിനായി കന്നുകാലികളെ വില്‍ക്കുന്നതു തടഞ്ഞുള്ള വിജ്ഞാപനം പിന്‍വലിച്ചു. പൊതുജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തേടി പുതിയ വിജ്ഞാപനം

ന്യൂഡല്‍ഹി: കശാപ്പിനായി കന്നുകാലികളെ വില്‍ക്കുന്നതു തടഞ്ഞുള്ള കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ വിവാദ വിജ്ഞാപനം പിന്‍വലിച്ചു. പകരം കൊണ്ടുവന്ന പുതിയ വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ കരടില്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ പൊതുജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തേടിയിരിക്കുകയാണ്. മൃഗങ്ങള്‍ക്കെതിരെയുള്ള ക്രൂരത

Read more

Pravasabhumi Facebook

SuperWebTricks Loading...