മലയാളികളുടെ വിമാന സ്വപ്നങ്ങള്‍ക്ക് വിട

യുഡിഎഫ് ഗവര്‍മ്മെന്റിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായിരുന്ന എയര്‍ കേരള പദ്ധതി സര്‍ക്കാര്‍ ഉപേഷിക്കുന്നു. വിമാനകമ്പനികളുടെ കൊള്ളയടിക്കല്‍ തടയുവാനും മലയാളികള്‍ക്ക് ചുരുങ്ങിയ ചിലവില്‍ വിമാന യാത്ര ഉറപ്പുവരുത്തുവാനുമായി 2006ല്‍ രൂപം

Read more

Pravasabhumi Facebook

SuperWebTricks Loading...