എസ്. ദുർഗ മാർച്ച് 23ന് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്.

Print Friendly, PDF & Email

സെൻസർ കുരുക്കുകൾക്ക് ശേഷം സ്കെസി ദുർഗ, എസ്.ദുർഗ എന്ന പേരിൽ മാർച്ച് 23ന് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും. സനൽകുമാർ ശശിധരനാണ് എസ്. ദുർഗ സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

(Visited 42 times, 1 visits today)
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Pravasabhumi Facebook

SuperWebTricks Loading...