‘ഞാന്‍ കക്കില്ല, കക്കാന്‍ അനുവദിക്കുകയുമില്ല” പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അവകാശവാദം പൊള്ളയോ?

‘ഞാന്‍ കക്കില്ല കക്കാന്‍ ആരേയും അനുവദിക്കുകയുമില്ല’ പ്രഖ്യാതമായ                  പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോഡിയുടെ ഈ അവകാശവാദം പതിവുപോലെ വെറും

Read more