ജീവിതത്തിൽ ജോഡികളായ് മാറിയ താര ജോഡികൾ (1)

ഒന്നോ അതിലധികമോ പ്രോജക്ടുകളിൽ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സഹസംവിധായകരുമായി പ്രണയത്തിലാകുന്നതിൽ പുതുമൊന്നുമില്ല. സിനിമാ പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ അത്തരം ചൂടുള്ള പ്രണയബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് പലപ്പോഴും ഒട്ടനവധി കേൾക്കാറുമുണ്ട്. എന്നാൽ റിയൽ ജീവിതത്തിൽ വളരെ കുറച്ചുപേർ

Read more