സൗന്ദര്യത്തിനു മാത്രമല്ല ആരോഗ്യത്തിനും ദന്തപരിപാലനം

പല്ലുകളുടെയും മോണകളുടെയും വൃത്തിഹീനമായ പരിപാലനം വായയിൽ മാത്രമല്ല മറ്റു ശരീരഭാഗങ്ങലിലും രോഗം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുകയാണെന്നു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? നാം പലപ്പോളും ചിന്തികാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ശരീര

Read more