ദുരന്തം സംഹാരതാണ്ഡവം ആടുമ്പോഴും ഉറക്കിത്തിലാണ്ടവര്‍…!!!

ബഹിരാകാശ ശക്തിയെന്ന് നാം ഊറ്റം കൊള്ളുമ്പോള്‍ ഇങ്ങ് താഴെ നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയില്‍ വരുന്ന ഭീകര മാറ്റം പോലും കണ്ടെത്തുവാന്‍ കഴിയാതെ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണത്തില്‍ ഇപ്പോഴും ശൈശവ ദശയില്‍

Read more