മെയ് 23 വരെ കേരളത്തിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ നീട്ടി

Print Friendly, PDF & Email

സംസ്ഥാനത്ത് രോഗവ്യാപനം കുറക്കുന്നതിനായി ഒരാഴ്ച കൂടി ലോക്ക്ഡൗൺ നീട്ടി. ഇതോടെ മെയ് 23 വരെ കേരളത്തിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിരിക്കും. വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ ശുപാർശ കണക്കിലെടുത്താണ് തീരുമാനം. നാല് ജില്ലകളിൽ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗണും ഏർപ്പടുത്തും. എറണാകുളം, തിരുവനന്തപുരം, മലപ്പുറം, തൃശൂർ ജില്ലകളിലാകും ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗൺ. മറ്റു ജില്ലകളിൽ നിലവിലെ നിയന്ത്രണം തുടരും. നിലവിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് പുറമെയാണ് നാലു ജില്ലകളിൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്. ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ 50 ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ രോഗവ്യാപനത്തോത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി.