ആയിരങ്ങള്‍ മണ്ണാറശാലയില്‍ പൂയ്യം തൊഴുതു

Print Friendly, PDF & Email

ഹരിപ്പാട്: മണ്ണാറശാല നാഗരാജസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തില്‍ ആയിരങ്ങള്‍ പൂയ്യം തൊഴുതു. ചതുശ്ശതനിവേദ്യത്തോടെ നടന്ന ഉച്ചപൂജയ്ക്കും വൈകുന്നേരം നടതുറന്നപ്പോഴുമാണ്  നാഗദൈവങ്ങളെ കണ്ടുതൊഴാല്‍ ഭക്തര്‍ തിരക്കുകൂട്ടിയത്…….

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply