മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേഴ്‌സണൽ സ്റ്റാഫിലും സ്ഥിരപ്പെടുത്തല്‍

Print Friendly, PDF & Email

പെൻഷൻ അടക്കമുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ നല്‍കുന്നതിനായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേഴ്‌സണൽ സ്റ്റാഫിൽ താത്കാലികാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിച്ചിരുന്ന പൊളിറ്റിക്കല്‍ സെക്രട്ടറി അടക്കമുള്ള ഏഴുപേരുടെ സേവനം മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പൊതുഭരണവകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കി.

പി. ദിനേഷ് (പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറി, ശമ്പളസ്കെയിൽ 77,400-1,15,200), പ്രഭാകരവർമ (പ്രസ് അഡ്വൈസർ 93,000-1,20,000), പി.എം. മനോജ് (പ്രസ് സെക്രട്ടറി, 77,400-1,15,200), പി.എ. ബഷീർ ‍(പേഴ്‌സണൽ അസിസ്റ്റന്റ്, 35700-75600), ഇ.വി. പ്രിയേഷ് (ക്ലാർക്ക് 22,200-48,000), പി. അഭിജിത് (ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ്, 16,500-35,700) പി. ഇസ്മയിൽ (ഷോഫർ 25,200-54,000) എന്നിവരെയാണ് സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയത്. പ്രസ് സെക്രട്ടറിക്ക് 2019 ജൂൺ മുതലും മറ്റുള്ളവർക്ക് 2016 മുതലും ഉള്ള മുൻകാലപ്രാബല്യം ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •