സാധാരണക്കാരെ തള്ളി എസ്ബിഐ

Print Friendly, PDF & Email

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ എടിഎമ്മിൽ നിന്നു പ്രതിദിനം പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയുടെ പരിധി 20,000 രൂപയാക്കി കുറച്ചു. ഇപ്പോൾ ഇതു 40,000 രൂപയാണ്. ഒക്ടോബർ 31നു പുതിയ തീരുമാനം നിലവിൽ വരും. മാസ്ട്രോ, ക്ലാസിക് എടിഎം കാർഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരെയാണ് ഇതു ബാധിക്കുക. ഉയർന്ന അക്കൗണ്ട് ഉടമകൾക്കു ലഭിക്കുന്ന സിൽവർ, ഗോൾഡ്, പ്ലാറ്റിനം എടിഎം കാർഡുകൾക്കും കറന്റ് അക്കൗണ്ട് ഉടമകൾക്കും പരിധി ബാധകമല്ല.

(Visited 13 times, 1 visits today)
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Pravasabhumi Facebook

SuperWebTricks Loading...